Böcker

Ladda ner eller köp böcker av Fredrik Bondestam


Böcker av Fredrik Bondestam

Foto: Mateusz Żdanko

Jämställdhet gör världen rikare

Feministisk pedagogik i det globala rummet. Några reflektioner kring omöjlig undervisning

Volk, Eva-Lena (Red.). SIDA och Den globala skolan, 2006

Jämställdhet för världen rikare, av Fredrik Bondestam

Inspiration för lärare om jämställdhet för hållbar utveckling.


En önskan att skriva abjektet. Analyser av akademisk jämställdhet

Doktorsavhandling. Stehag: Förlags AB Gondolin, 2004.

En önskan att skriva abjektet. Doktorsavhandling av Fredrik Bondestam

Går det att uppnå jämställdhet i akademin? Vad innebär det i så fall och hur ska det gå till?


Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar

Wijma, Smirthwaite, Swahnberg (Red.). Studentlitteratur, 2010.

Genus och kön inom medicin och vårdutbildningar, av Fredrik Bondestam

Antologin vänder sig till lärare och studenter, vårdpersonal och en intresserad allmänhet.


Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt

Omöjlig undervisning och strävan efter radikal öppenhet: Om kritisk, feministisk, mångkulturell och postmodern pedagogik.

Franck, Olof (Red.). Lund: Studentlitteratur, 2007.

Genusperspektiv i skolan, Fredrik Bondestam

Boken riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare.


Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – En introduktion och bibliografi.

Stockholm: Liber Utbildning AB, 2005

Könsmedveten pedagogik, av Fredrik Bondestam

Om vuxenpedagogik, värdegrund, etik och mångfald.


Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld

Med Gunilla Carstensen. Working Paper Series, 2004:1. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Från sexuella trakasserier till könskränkande processer, av Fredrik Bondestam

Studie av könskränkande processer bland doktorander i Uppsala.


Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets försöksverksamhet med positiv särbehandling.

Uppsala: Jämställdhetskommittén, Uppsala universitet, 1999

Färre tjänster, fler kvinnor? av Fredrik Bondestam

Undersökning av positiv särbehandling vid Uppsala universitet.


Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009

SOU 2010:35

Kunskap som befrielse, av Fredrik Bondestam

Rapport skriven för Utbildnings-departementet och
Delegationen för jämställdhet i skolan.


Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009. En bibliografi

SOU 2010:36

Svensk forskning om jämställdhet, av Fredrik Bondestam

Riktar sig till både forskare, lärare, elever, myndigheter och intresserad allmänhet.


Kartläggning och analys av högskolepedagogisk utveckling och jämställdhet

Rapport 2010:2. Delegationen för jämställdhet i högskolan

Kartläggning och analys, av Fredrik Bondestam

Undersökning av högskolepedagogiska utbildningar. I vilken mån ingår kunskaper om jämställdhet och genus?


Positiv särbehandling och akademin: Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik

Working Paper Series, 2003:1. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Böcker av Fredrik Bondestam

Magisteruppsats i sociologi.


I jämställdhetens tecken. Semiologiska fragment

Rapport nr. 28. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala universitet, 2001

Böcker av Fredrik Bondestam

Essäer om jämställdhetsarbete.