Publikationer

Texter i urval om genus och jämställdhet


Köp eller ladda ner böcker om jämställdhet

Foto: Mateusz Żdanko

 • Bondestam, F. 1999. Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets försöksverksamhet med positiv särbehandling. Uppsala: Jämställdhetskommittén, Uppsala universitet.
 • Bondestam, F. 2000. Mentor Programmes – A Shortcut for Women’s Academic Careers? Higher Education in Europe, vol 25, no 2, pp. 173-179. (Med Mona Eliasson och Helena Berggren).
 • Bondestam, F. 2000. Från policy till praktik: Om implementeringen av jämställdhet och det lokala jämställdhetsarbetets villkor. Rapport nr. 24. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala universitet.
 • Bondestam, F. 2001. I jämställdhetens tecken. Semiologiska fragment. Rapport nr. 28. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala universitet.
 • Bondestam, F. 2003. Positiv särbehandling och akademin: Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik. Working Paper Series, 2003:1. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
 • Bondestam, F. 2004. Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld. Working Paper Series, 2004:1. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. (Med Gunilla Carstensen).
 • Bondestam, F. 2004. Signing Up for the Status Quo? Semiological Analyses of Sexual Harassment in Higher Education – A Swedish Example. Higher Education in Europe, vol 29, no 1, pp. 133-145.
 • Bondestam, F. 2004. En önskan att skriva abjektet. Analyser av akademisk jämställdhet. Doktorsavhandling. Stehag: Förlags AB Gondolin.
 • Bondestam, F. 2005. Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – En introduktion och bibliografi. Stockholm: Liber Utbildning AB.
 • Bondestam, F. 2006. Feministisk pedagogik i det globala rummet. Några reflektioner kring omöjlig undervisning. I Volk, Eva-Lena (Red.), Jämställdhet gör världen rikare. SIDA och Den globala skolan.
 • Bondestam, F. 2006. Mellan reaktion och revolution. En analys av genusforskningens betydelser för jämställdhet bland forskande personal i högskolan. Stockholm: Vetenskapsrådet.
 • Bondestam, F. 2006. Jämställdhetsindikatorer för högskolan. Stockholm: HSV (Med Åsa Ytterberg).
 • Bondestam, F. 2007. Omöjlig undervisning och strävan efter radikal öppenhet: Om kritisk, feministisk, mångkulturell och postmodern pedagogik. I Franck, Olof (Red.), Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur.
 • Bondestam, F. 2007. Bryt mönstret: Inspiration för dig som utbildar om kvinnor, fred och säkerhet. Stockholm: Genderforce. (Med Elisabeth Jansson).
 • Bondestam, F. 2009. Feministisk pedagogik – teorier, traditioner, utmaningar. Introduktion till temanummer om Feministisk pedagogik i TGV, nr 1, maj 2009. (Med Anne-Charlotte Ek och Janne Bromseth).
 • Bondestam, F. 2010. Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009. SOU 2010:35.
 • Bondestam, F. 2010. Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009. En bibliografi. SOU 2010:36.
 • Bondestam, F. 2010. Kartläggning och analys av högskolepedagogisk utveckling och jämställdhet. Rapport 2010:2. Delegationen för jämställdhet i högskolan.
 • Bondestam, F. 2010. Skillnad, makt och kunskap. Utmaningar för medicinsk utbildning och undervisning. I Smirthwaite, Goldina, Wijma, Barbro & Swanberg, Katarina (Red.), Genus och medicin. Lund: Studentlitteratur.
 • Bondestam, F. 2010. ”Det ligger i vår profession att beakta likabehandling”. Kartläggning av intergering av likabehandling i utbildningsprogram vid KI. Stockholm: Karolinska Institutet. (Med Elisabeth Faxelid, Mona Esbjörnsson, Cecilia Fridén & Lisa Rahbek)
 • Bondestam, F. 2011. Resisting the discourse on resistance. Theorizing experiences from an action research project on feminist teaching in different learning cultures. Feminist Teacher, 21(2), s. 139-152.
 • Bondestam, F. 2011. Från novis till nestor. Maskulinitet, organisation och risk. En aktionsforskningsstudie. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. (Med Henrik Berg och Anneli Häyrén Weinestål).
 • Bondestam, F. 2012 (under publ.). Jämställd räddningstjänst? I Ehnsmyr m. fl. (Ed.), Genusfokus. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
 • Bondestam, F. 2011 (subm). The Point of No Return? Exploring the Wasteland of Sexual Harassment in Swedish Higher Education.