Diskrimineringslagen

Vad räknas som diskriminering?


Diskriminering innebär att en person missgynnas, direkt eller indirekt. Enligt svensk lagstiftning finns det sju olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering kan ske i form av till exempel sexuella trakasserier som gör att en persons värdighet kränks.

Kön

Med kön menas biologisk man eller kvinna. Kön är den aspekt som begreppet jämställdhet handlar om.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Könsöverskridande identitet är när någon inte identifierar sig som kvinna eller man. Könsöverskridande uttryck är när en person genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Det kan handla om transsexuella personer, transvestiter, intersexuella, intergender och transgenderister.

Etnisk tillhörighet

Etnicitet är att tillhöra en grupp av personer som har samma hudfärg och/eller samma nationella eller etniska ursprung.

Religion eller annan trosuppfattning

Religion eller annan trosuppfattning tar upp kristendom, islam, buddism, ateism, agnosticism och andra livsåskådningar, men inte särskilda övertygelser som till exempel rasism. Etiska och filosofiska värderingar utan samband med religion räknas inte, och heller inte olika politiska åskådningar.

Funktionshinder

Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Funktionshinder kan ha funnits från födelsen eller ha uppstått senare. De kan också förväntas uppstå i framtiden som följd av skada eller sjukdom.

Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas personer med homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Ålder

Ålder avser helt enkelt biologisk ålder, en persons uppnådda levnadslängd.

Klass och tvåsamhet ingår inte

Två diskrimineringsgrunder som inte tas upp av svensk lagstiftning är klass och tvåsamhet. De problematiseras däremot inom ämnet normkritik.