Ordlista

Vad innebär termerna som används på webbplatsen?


Diskriminering
Diskriminering är främst ett arbetsrättsligt begrepp som regleras i Diskrimineringslagen. Det innefattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen ersatte Jämställdhetslagen (JämL) och annan diskrimineringslagstiftning från och med 1 januari 2009.
Feminism
Feminism bottnar i en medvetenhet, rörelse, eller kunskap om makt och kön i någon form samt en strävan efter att förändra. Feministisk teori, forskning och aktivism utgör, tillsammans med kvinnoforskning och kvinnorörelsen i stort, den teoretiska, historiska och praktiska grunden för kön och genus.
Genus, genusteori, genusforskning, genusvetenskap
Genus är ett begrepp som i genusteori och genusforskning används för att fokusera konstruktioner av, och relationer mellan, kvinnor och män, och vanligtvis hur dessa relaterar till makt i någon mening. Begreppet genus, som myntades i början av 1980-talet och kom i allmänt bruk under 1990-talet, används ofta som samlingsbeteckning för all forskning om kön. Idag finns också ett väl etablerat genusvetenskapligt forskningsfält. Analyser görs av de mest skilda ting, såsom vetenskap, teknik, medicin, historia, språk, arbete, familj, media, politik, litteratur, sexualitet. Ibland används kön/genus för att

  1. poängtera begreppets omdiskuterade status
  2. för att accentuera båda ”sidorna” av genusbegreppet – den sociala/kulturella/förvärvade (genus) och den biologiska/genetiska/ beständiga (kön)
  3. för att problematisera punkt 2 i olika avseenden.
Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett forskningsbaserat begrepp för att beskriva de axlar av maktskillnader (kön, klass, ras/etnicitet, ålder, funktion, sexualitet med mera) som strukturerar ett samhälle och hur de korsar varandra, förhandlas fram och omförhandlas på nytt.
Jämlikhet
Jämlikhet används vanligen som en term för likställdhet mellan alla skillnader, eller mer specifikt, mellan olika samhällsklasser.
Jämställdhet
Jämställdhet definieras främst som lika villkor, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män och reglerades i Jämställdhetslagen mellan 1980-2009.
Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbete syftar till att uppnå jämställdhet.
Jämställdhetsforskning
Jämställdhetsforskning kan innebära att belysa likheter eller skillnader mellan kvinnor och män, men betydligt vanligare är att termen betecknar forskning som genomförs för att uppnå jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en politiskt sanktionerad strategi för att inom offentlig förvaltning systematiskt och långsiktigt skapa verksamheter som uppnår jämställdhet.
Kvinnoforskning
Kvinnoforskning utgår från, belyser och analyserar framför allt kvinnors särskilda erfarenheter, villkor, historia, litteratur, teknik, biologi, identitet, sexualitet, och så vidare. Forskningen är nära knuten till kvinnorörelsen.
Kön och könsskillnad
Kön och könsskillnad används i huvudsak för att beskriva biologiska kvinnor och män eller som ett sätt att ge förenklade beskrivningar av skillnader mellan grupperna kvinnor och män utan teoretisk förankring.
könsforskning och könsteori
Könsforskning och könsteori har etablerats som begrepp vilka ibland används för att ta avstånd från betydelser som övriga nämnda begrepp bär på, ibland för att betona likheterna. Ofta är begreppen mer eller mindre synonyma med genusforskning respektive genusteori, om än kön föredras av olika teoretiska skäl.
Könsroll
Könsroll var det huvudsakliga begrepp som, främst under perioden ca 1960 till slutet av 1980-talet, användes för att beskriva socialt och strukturellt betingade könsskillnader i olika avseenden.
Lika villkor
Lika villkor har främst etablerats som ett begrepp för att beskriva inriktningen på arbete med kön, etnicitet, ålder och andra skillnader knutna till den nya diskrimineringslagen. Målsättningen för ett lika villkorsarbete är ofta, men inte alltid, att skapa förutsättningar för individer att komma till sin rätt i utbildning och arbete och/eller att fokusera på olika frågor som rör direkt och indirekt diskriminering av individer.
Likabehandling
Likabehandling används i dagsläget framför allt i två skilda bemärkelser. Dels som en samlingsterm för att beskriva inriktningen på arbetet för att förebygga och förhindra diskriminering i linje med den nya diskrimineringslagen, dels som en term inom det pedagogiska fältet för att beskriva ett kunskapsområde som rör frågor om skillnad, normer, makt och undervisning.
Mansforskning
Mansforskning belyser och analyserar främst mäns erfarenheter och villkor. Forskningen är av ett betydligt senare datum än kvinnoforskningen och söker fortfarande sin form och legitimitet.
Maskulinitetsforskning
Maskulinitetsforskning är en del av det genusvetenskapliga fältet som betonar maskuliniteter som huvudsakligt begrepp för att förstå könsrelationer och könsidentiteter, ofta med fokus på mäns erfarenheter och villkor.
Mångfald
Mångfald är en samlingsbeteckning för teoretisk, forskningsbaserad och/eller praktisk kunskap som syftar till att undersöka, utveckla och förändra förståelser av hur skillnader mellan olika grupper (främst kultur, religion, etnicitet) fungerar. Ibland används mångfald också som ett samlingsord för alla idéer som på något sätt betonar olikheter mellan individer och grupper i ett visst sammanhang. Diversity management har etablerats som en strategi för att både hantera olikheter och utveckla effektivitet och lönsamhet med heterogenitet som grund i framför allt näringslivet.
Normkritik
Se under Om normkritik.
Queer och heteronormativitet
Queer är en beteckning på personer, relationer och forskning som utgår från en kritik av, och lever/undersöker alternativ till, heteronormativitet, en idé om att en outtalad norm för människor är att de är heterosexuella och att den normen skapar en naturalisering av föreställningar som aktivt osynliggör och underordnar icke-heterosexualitet i olika avseenden. HBT(I), dvs. homo-, bi-, trans- och icke-sexualitet, är en av flera möjliga förkortningar (alternativt LGBTQ) för personer, relationer och forskning som utgår från en kritik av, och lever/undersöker alternativ till, en normativ heterosexualitet.